ATEX

För att förbättra arbetstagarens säkerhet och hälsa vid arbete i anslutning till explosionsfarlig miljö ska ett explosionsskyddsdokument (ESD) upprättas i anläggningar enligt direktiv 1999/92/EU (användardirektivet).
Utrustning som ska användas i explosionsfarlig miljö och som köps in ska uppfylla kraven i direktivet 94/9/EU (produktdirektivet).
Denna handling med tillhörande bilagor är upprättad för att beskriva förekommande explosionsrisker samt hantering av dessa enligt AFS 2003:3 (brännbart damm och övriga explosiva atmosfärer, t.ex. aerosoler).
Tillverkare av produkter avsedda för användning i explosionsfarlig miljö måste lämna alla uppgifter om grupper och kategorier för att det skall vara möjligt att avgöra i vilka zoner deras produkter kan användas. Klassning, dvs. indelning av riskområden i zoner, skall göras av den användare vars lokaler eller arbetsaktiviteter innehåller eller ger upphov till sådana faror.
Till grund för upprättande av områdesklassning SS-EN 60079-10-2 ”Klassning av riskområden med explosiv dammatmosfär”.
Vid förändringar inom anläggningen som påverkar klassningen skall dessa handlingar revideras med hänsyn härtill så att handlingarna alltid är aktuella.
Förbud råder att införa öppen eld eller andra antändningskällor inom klassade områden, SFS 2010:1075 § 8. Undantag från rådande förbud, exempelvis vid tillfälliga hetarbeten, kan medges av ansvarig på företaget efter det att riskbedömning genomförts.

För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska enligt AFS 2003:3 (Arbete i explosionsfarlig miljö) arbetsgivaren upprätta ett explosionsskyddsdokument.
Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om
1. att explosionsriskerna har fastställts och bedömts
2. förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner,
3. de områden som har klassificerats och delats in i zoner
4. rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering,
5. förekommande samordningsansvar,
6. hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt,
7. tryckavlastningszoner, samt
8. rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand