Explosionssäkerhet handlar om att i första hand förhindra att explosioner inträffar och i andra hand om att begränsa skadeverkningarna om en explosion trots allt skulle inträffa.

En dammexplosion kräver ett brännbart finfördelat ämne i lagom blandning med ett oxiderande ämne (oftast syre i luft). Dessutom krävs en tändkälla (gnista, flamma, het yta etc.). Dammexplosioner inträffar när finfördelade brännbara fasta ämnen bildar dammoln och antänds.

Över 70% av de pulver som hanteras inom industrin är brännbara. Exempel på sådana ämnen är plaster, papper, trä, metaller, spannmål, socker och mjöl. Flamutbredning från dammexplosioner sker på liknande sätt som för gasexplosioner. Snabb värmeutveckling ger i slutna utrymmen hög tryckstegringshastighet och utvecklar tryck upp emot 10 bar och ibland över det. Statistik indikerar att det inträffar en allvarlig dammexplosion varje dag i Europa.

Värmeutveckling och flamutbredning kan ge allvarliga personskador och orsaka efterföljande bränder. Byggnader och större konstruktioner tål sällan höga tryck vilket gör att explosioner kan ge förödande konsekvenser. Det finns exempel på dammexplosioner där anläggningar helt jämnats med marken.

Man kan enkelt urskilja två typer av förlopp. Ofta kan en dammexplosion leda till flera efterföljande. Den primära dammexplosionen inträffar nästan alltid inne i en inneslutning där det finns brännbart, finfördelat pulver som virvlar upp och antänds.

Sekundära explosioner kan inträffa om den primära explosionen avlastas in i en dammig lokal där dammoln uppstår och antänds av dammflamman. Sekundära explosioner kan också inträffa inne i processutrustningen. Spridningen sker då genom transportrör och liknande som kopplar samman olika delar. T ex en primär explosion i ett filter kan resultera i sekundära explosioner uppströms i ventilationssystemet, om det saknas något som stoppar dammflamman att ”gå baklänges”. Klicka på bilden för att ladda hem vår pdf i ämnet.

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021 - ute nu!

Combustible Dust Incident Report 2020

Combustible Dust Incident Report 2020 - ute nu!

Podcast: DSS088

Podcast med redaktionens Ken Nessvi i samtal med Dr. Chris Cloney, DustSafetyScience.

Krav på utrustning i dammiga miljöer

Här finns information för dig som ska placera utrustning i explosionsfarliga områden.

Combustible Dust Incident Report 2019

Här hittar ni Combustible Dust Incident Report 2019 från vår internationella samarbetspartner DustScienceSafety.

Vad är ett Explosions Skydds Dokument (ESD)?

Här har vi kortfattat samlat information om vad man bör tänka på inför upprättande av ett explosionsskyddsdokument och vad som däri ska stå.

Nytt internationellt samarbete

Redaktionen är både glada och stolta att kunna meddela att vi nu upprättat ett internationellt samarbete med DustSafetyScience.

Varför inträffar explosioner?

varför_inträffar_explosioner