ATEX-direktiven i svensk lagstiftning
Utrustning som ska användas i explosionsfarlig miljö och som köps in ska uppfylla kraven i direktivet 2014/34/EU (produktdirektivet).

Produktdirektivet har införts i svensk lagstiftning genom AFS 2016:4 Utrustningar för explosionsfarlig miljö, samt ELSÄK-FS 2006:4 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Tillverkare av produkter avsedda för användning i explosionsfarlig miljö måste lämna alla uppgifter om grupper och kategorier för att det skall vara möjligt att avgöra i vilka zoner deras produkter kan användas. Klassning, d v s indelning av riskområden i zoner, ska göras av den användare vars lokaler eller arbetsaktiviteter innehåller eller ger upphov till sådana faror.

För att förbättra arbetstagarens säkerhet och hälsa vid arbete i anslutning till explosionsfarlig miljö ska ett explosionsskyddsdokument (ESD) upprättas i anläggningar enligt direktiv 1999/92/EU (användardirektivet). Användardirektivet har införts i svensk lagstiftning genom AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö.

Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om
1. att explosionsriskerna har fastställts och bedömts
2. förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner
3. de områden som har klassificerats och delats in i zoner
4. rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering
5. förekommande samordningsansvar
6. hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt
7. tryckavlastningszoner
8. rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand

För vidare information och rådgivning vv kontakta oss.

Svenskt regelverk
1.1 Förklaringar
AV Arbetsmiljöverket
ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets författningssamling
SEK Svensk Elstandard
SS Svensk Standard

1.2 Lag
AML Arbetsmiljölagen

1.3 Förordning
AMF Arbetsmiljöförordningen

1.4 Författning
AFS 2008:13 Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete.
AFS 2016:4 Utrustningar för explosionsfarlig miljö
AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö
ELSÄK-FS 2016:2 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö
ELSÄK-FS 2008:1 Starkströmsföreskrifterna

1.5 Adresser
Arbetsmiljöverket
112 79 STOCKHOLM
Telefon 08-730 90 00
www.av.se

Elsäkerhetsverket
681 21 KRISTINEHAMN
Telefon 0550-851 00
www.elsakerhetsverket.se

SIS – Swedish Standards institute
118 80 STOCKHOLM
Telefon 08-555 520 00
www.sis.se

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021 - ute nu!

Combustible Dust Incident Report 2020

Combustible Dust Incident Report 2020 - ute nu!

Podcast: DSS088

Podcast med redaktionens Ken Nessvi i samtal med Dr. Chris Cloney, DustSafetyScience.

Krav på utrustning i dammiga miljöer

Här finns information för dig som ska placera utrustning i explosionsfarliga områden.

Combustible Dust Incident Report 2019

Här hittar ni Combustible Dust Incident Report 2019 från vår internationella samarbetspartner DustScienceSafety.

Vad är ett Explosions Skydds Dokument (ESD)?

Här har vi kortfattat samlat information om vad man bör tänka på inför upprättande av ett explosionsskyddsdokument och vad som däri ska stå.

Nytt internationellt samarbete

Redaktionen är både glada och stolta att kunna meddela att vi nu upprättat ett internationellt samarbete med DustSafetyScience.

Rapport från Arbetsmiljöverket

Angelägen rapport från Arbetsmiljöverket gällande § 7 i AFS 2003:3 – Arbete i explosionsfarlig miljö!

ATEX-direktiv 2014/34/EU

ATEX-direktivet 171114

ATEX

För att förbättra arbetstagarens säkerhet och hälsa vid…