Frågor och svar

ATtmosphere EXplosible (explosiv atmosfär).

En blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den oförbrända blandningen.

Någonting som kan antända en explosiv atmosfär, exempelvis elektrisk gnista, het yta, mekanisk gnista, öppen låga, glöd.

Damm måste virvlas upp för att skapa ett brännbart dammoln.

Brännbara fasta ämnen i finfördelad form (exempelvis trä, papper, spannmål m m).

Det är en vanlig missuppfattning är att metallpulver och stoft inte kan brinna. De flesta finfördelade metaller brinner mycket till extremt bra. Särskilt observant bör man vara med vanliga metaller som magnesium och aluminium som kan ge en mycket kraftig explosion. Vid brandbekämpning av sådana metalldamm kan vanliga vattenbaserade brandsläckare och släcksystem med kvävgas inte användas.

Ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären.

En explosion som följer av en primär explosion och som virvlar upp nytt dammoln och antänds. Detta kan ske i flera steg. Den sekundära explosionen är oftast kraftigare än den första.

Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.

Tryckavlastning är en skyddsåtgärd som förhindrar ett oacceptabelt högt internt explosionstryck i en inneslutning (silo, cyklon, filter etc..).

För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska arbetsgivaren innan arbete påbörjas upprätta ett explosionsskyddsdokument, baserat på riskbedömningen.

Explosionsskyddsdokumentet ska hållas aktuellt.
Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om:

– att explosionsriskerna har fastställts och bedömts enligt 13 §,

– förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhets-rutiner,

– de områden som har klassificerats och delats in i zoner enligt 11 §,

– rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering,

– förekommande samordningsansvar,

– hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt,

– tryckavlastningszoner,

– rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand.

Arbetsgivaren.

Hittade du inte det du letar efter?

Ställ din fråga här:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.